FAQ

Veelgestelde vragen (FAQ) for English scroll down

 

1 .Wat is SnowDow?

SnowDow is een onderafdeling van de Personeelsvereniging Dow Benelux – Terneuzen (PV-Dow).
SnowDow heeft tot doel de liefhebbers van snowboarden en skiën de gelegenheid te geven dit te beoefenen op een sportieve, leuke, betaalbare en positieve manier.
SnowDow biedt een programma met cursussen en instructies, waardoor je jezelf optimaal voorbereidt op een veilige bergvakantie.

2. Wat kost het om lid te worden van SnowDow?

 • Het lidmaatschap kost €100 per persoon per kalenderjaar.

3. Zijn er kosten voor beginnerscursussen?

 • Ja, er is een extra €50 verschuldigd voor de beginnerscursus op de clubavond. Gevorderdenlessen zijn gratis voor leden.

4. Wie kan er lid worden van SnowDow?

 • PV-gezinsleden van Dow/Trinseo (inwonende partners en financieel afhankelijke kinderen) kunnen ook lid worden.

5. Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen skiën en snowboarden tijdens de clubavond en lessen?

 • Skiën is beschikbaar vanaf 6 jaar.
 • Snowboarden is beschikbaar vanaf 8 jaar.

6. Welke voordelen krijgen leden?

 • Leden ontvangen een persoonlijke SnowDow ledenpas en hebben toegang tot de SnowDow webapp.
 • Er worden lessen aangeboden op woensdagavond van november t/m februari.
 • Het hele jaar heb je onbeperkt toegang tot SnowWorld Terneuzen om te oefenen.
 • 10% Korting bij Mount en 20% korting op veiligheidsartikelen (helmen en rugbeschermers)

7. Wat gebeurt er op clubavonden?

 • Clubavonden vinden plaats van november tot maart en bieden lessen voor skiën en snowboarden op verschillende niveaus voor zowel jeugd als volwassenen.
 • Vrij oefenen is op deze avonden niet toegestaan, en reserveren voor een les via de SnowDow app is verplicht.
 • Schrijf je in voor de clubavond via SnowDow <<https://snowdow.nl/>>
  Klik na inloggen de blauwe knop “Les Volgen”

  1. Ga naar ‘Inschrijven’
  2. Klik bij de gewenste datum op ‘Inschrijven’

  Wanneer je kunt inschrijven staat in de app.
  Klopt het niveau niet? Wijzig deze dan via ‘Mijn gegevens’.
  Bij verhindering is annuleren verplicht!

  Reserveren voor de les is vereist, niet aan- of afmelden kan tot uitsluiting van deelname leiden. Vol = vol!

8. Hoe werkt vrij oefenen in SnowWorld Terneuzen?

 • Leden ruilen hun SnowDow ledenpas bij de SnowWorld receptie om voor een ‘SnowDow bedrijfspas’, waarmee ze de piste op kunnen en huurmateriaal/helm (geen kleding) kunnen verkrijgen.
 • Na gebruik ruilen ze de ‘SnowDow bedrijfspas’ weer in voor hun eigen SnowDow ledenpas.
 • De ‘SnowDow bedrijfspas’ moet altijd beschikbaar blijven bij de receptie voor andere leden.

9. Hoe kan ik lid worden van SnowDow?

 • Druk op de rode knop ‘WORD LID!’ bovenaan het scherm en volg de instructies.
 • De bankrekening van SnowDow is NL13RABO0348739362 ten name van PERSONEELSVERENIGING DOW BENELUX.

10. Is er een beperking op het aantal leden dat tegelijkertijd op de piste kan zijn?

 • Ja, SnowDow heeft 16 bedrijfspassen, dus er kunnen maximaal 16 leden tegelijkertijd op de piste zijn.
 • Voor clubavonden worden 1-uurspassen met huurmateriaal gekocht om meer dan 16 leden toe te laten.
 • Op de clubavond is er een 1 uurs limiet op de passen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om op tijd af de piste te komen. SnowDow is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten.

11. Wat doen jullie met foto’s en video’s die gemaakt worden?

 • Houd er rekening mee dat er tijdens clubavonden en evenementen een fotograaf aanwezig kan zijn om foto’s/video’s te maken. Deze worden na afloop met iedereen gedeeld.

12. Hoe werkt de SnowDow app?

SnowDow: webapplicatie voor SnowDow leden om zich te registreren voor clubavonden en lessen.
Uitgebreide handleiding: download vanaf <<https://snowdow.pvdow.nl/downloads/>>

Alle SnowDow leden hebben een username/password ontvangen via E-mail waarmee ze kunnen inloggen
(password reset mogelijk vanaf inlogpagina)

Leden kunnen zelf hun eigen profiel (en voor hun gezin) aanpassen onder Mijn Gegevens:
– adreswijziging, telefoonnummer
– skill (ski/board, jeugd/volwassen, beginner/gevorderd)

Leden zien de beschikbare lessen (voor zichzelf en hun gezin) onder Inschrijven, behorend bij hun skill:
(verander je skill als je de verkeerde lessen ziet en ga terug naar Inschrijven)
– groen knop voor Inschrijven / rode knop voor Annuleren
– grijze knop Gesloten voor lessen / nog niet open voor inschrijving

Inschrijven verplicht tot deelname (capaciteit is beperkt). Bij verhindering is annuleren verplicht (zodat anderen kunnen deelnemen).
Je moet elke keer opnieuw inschrijven: kijk in de snowdow app voor de actuele inschrijftijden.

Beginnerscursus (serie van 5 lessen): SnowDow secretaris verzorgt reservering voor alle 5 vervolglessen en stuurt bevestiging.

13. Wanneer ontvang ik mijn lidmaatschapspas?

In de email waarin we de ontvangst van de betaling bevestigen staat vermeld wanneer je je pas kunt verwachten.

14. Ik heb verlengd, betaling gedaan en bevestiging ontvangen, maar mijn pas nog niet binnnen. Heb ik nu pistetoegang?

Alleen met je geldige pas heb je pistetoegang. De pas van vorig jaar of email met bevestiging is niet geldig om pistetoegang te krijgen.

 


 

Frequently Asked Questions (FAQ)

 

1. What is SnowDow?

SnowDow is a sub-division of the Staff Association Dow Benelux – Terneuzen (PV-Dow).
SnowDow aims to provide enthusiasts of snowboarding and skiing the opportunity to engage in these activities in a sporty, enjoyable, affordable, and positive manner.
SnowDow offers a program with courses and instructions, allowing participants to adequately prepare themselves for a safe mountain holiday.

2. What does it cost to become a member of SnowDow?

 • Membership costs €100 per person per calendar year.

3. Are there fees for beginner courses?

 • Yes, there is an additional €50 fee for the beginners’ course on club nights. Advanced lessons are free for members.

4. Who can become a member of SnowDow?

 • PV-Dow/Trinseo family members (partners and financially dependent children) can also become members.

5. From what age can children start skiing and snowboarding at clubnights and lessons?

 • Skiing is available from the age of 6.
 • Snowboarding is available from the age of 8.

6. What benefits do members receive?

 • Members receive a personal SnowDow membership card and access to the SnowDow web app.
 • They can join the lessons on Wednesday evening from November till February.
 • The whole year SnowDow members have unlimited access to SnowWorld Terneuzen to practice their skills by themselves.
 • 10% discount at Mount and 20% discount on safety gear (helmets and backprotection)

7. What happens on club nights?

 • Club nights take place from November to March and offer lessons in skiing and snowboarding at different levels for both youth and adults.
 • Free practice is not allowed on these evenings, and reservations for lessons via the SnowDow app are mandatory.
 • Register to join the clubnight thru SnowDow <<https://snowdow.nl/>>
  Click after login de blue button “Les Volgen”

  1. Go to ‘Inschrijven’
  2. Click for the desired date on  ‘Inschrijven’

  Explanation:
  Green button ‘Inschrijven’ = you can register
  Red button ‘Annuleren’ = if you need to cancel your reservation
  Grey button ‘Gesloten’ = not yet possible / or no longer possible
  Grey button ‘VOL’ = closed for registration (max capacity)

  When registration it is possible to register is mentioned in the app.
  Incorrect skill level? Change it yourself under ‘Mijn gegevens’.
  If you can’t make it on clubnight, you need to cancel your reservation! 
  Reservation is mandatory, no reservation – no participation. No cancellation might lead to exclusion. Full = full!

8. How does free practice work at SnowWorld Terneuzen?

 • Members exchange their SnowDow membership card at the SnowWorld reception for a ‘SnowDow company card,’ which allows access to the slopes and rental equipment/helmet (no clothing).
 • After use, they exchange the ‘SnowDow company card’ back for their own SnowDow membership card.
 • The ‘SnowDow company card’ must always be available at the reception for other members to use.

9. How can I become a member of SnowDow?

 • Click the red button ‘Word lid!’ at the top of the screen and follow the instructions.
 • SnowDow’s bank account is NL13RABO0348739362 in the name of PERSONEELSVERENIGING DOW BENELUX.

10. Is there a limit on the number of members that can be on the slopes simultaneously?

 • Yes, SnowDow has 16 company cards, so a maximum of 16 members can be on the slopes at the same time.
 • For club nights, 1-hour passes with rental equipment are purchased to allow more than 16 members at the same time.
 • Club night: 1 hr limit on passes: It is the responsibility of the participant to not exceed the 1 hr time limit. SnowDow will not pay the penalty for exceeding the limit.

11. What is SnowDow doing with photos and videos?

 • Please note that during a club night or event a photographer will be present to make photos or movies. These will be shared later with everyone.

12. How does the SnowDow app work?

All SnowDow members have received an username/password via E-mail
(password reset possible on login page)

Members can maintain their own profile (and their family) under Mijn Gegevens:
– address changes, phone numbers
– skill (ski/board, youth/adult, beginner/advanced)

Members will see the available lessons under Inschrijven, matching with their skill:
(change your skill if you see the wrong lessons and return to Inschrijven)
– green button for Inschrijven (register)/ red button for Annuleren (cancellation)
– grey button for  Gesloten: lessons, not yet open for registration

Registration requires you to show up (limited capacity). If you can’t make: it is mandatory to do a cancellation (for others to take that spot).
You need to register each week again: check the registration time in the snowdow app.

Beginners course (series of  5 lessons): SnowDow back office will register the participant for all 5 lessons and sends confirmation.

13. When will I receive my membershipcard?

In the email where is confirmed we received your payment, is mentioned when you can expect your membershipcard.

14. I renewed my membership, payment is done and I received the confirmation, but did not receive my membershipcard. Do I have slope access now?

You only have slope access with a valid membershipcard. The pass of last year or email with confirmation of your payment is not valid to get slope access.